امتیازبندی فعالیتها

نوع فعالیت

تعداد امتیاز 

نوع امتیاز

عضویت در سایت

10 امتیاز

افزایش

هر روز ورود به سایت

(فقط بار اول در هر روز امتیاز تعلق می گیرد )

3 امتیاز

افزایش

درج سوال

1 امتیاز

کاهش

پاسخ به هر سوال

2 امتیاز

افزایش

انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

5 امتیاز

افزایش

انتخاب بهترین جواب به سوال خود

1 امتیاز

افزایش

ارسال گزارش صحیح تخلف 

3 امتیاز

افزایش

انجام تخلف 

10 امتیاز

کاهش

هر 10 لایک شدن سوال/جواب کاربر

3 امتیاز

افزایش

هر 10 دیس لایک شدن سوال/جواب کاربر

2 امتیاز

کاهش

امتیاز برای پاداش عضویت ویژه 10 امتیاز افزایش

...........................................................................................................................
سطح بندی امتیازها:

سطح کاربری

امتیاز

تعداد سکه جایزه

1 ستاره

0 تا 80

هر 10 امتیاز=10 سکه

2 ستاره

81 تا 200

هر 10 امتیاز = 20 سکه

3 ستاره

201 تا 350

هر 10 امتیاز = 30 سکه

4 ستاره

351 تا 550

هر 10 امتیاز = 40 سکه

5 ستاره

551 تا 900

هر 10 امتیاز = 50 سکه

6 ستاره

901 تا 1400

هر 10 امتیاز = 60 سکه

7 ستاره

1401 تا 2300

هر 10 امتیاز = 70 سکه

8 ستاره

2301 تا 3500

هر 10 امتیاز = 80 سکه

9 ستاره

3501 تا 7000

هر 10 امتیاز = 90 سکه

10 ستاره

7001 به بالا

هر 10 امتیاز = 100 سکه

ایمیل تماس: info@PECgroup.ir
سایت پرسش و پاسخ - سوال - جواب 

تمامی حقوق برای سایت بپرس ( متعلق به گروه تجارت الکترونیک پیشتاز ) محفوظ می باشد.